Programma 2022-2026 (uitgebreid)

TIJD VOOR

GEWONE POLITIEK

PROGRAMMA

GEMEENTEBELANGEN 2022-2026

TIJD VOOR GEWONE POLITIEK

PROGRAMMA GEMEENTEBELANGEN 2022-2026

Diana van Weert-van Geffen

Even voorstellen – Ik stel mezelf graag aan u voor. Wie ben ik? Ik ben Diana van Weert -van Geffen, 63 jaar oud, getrouwd met Henk en samen hebben we twee kinderen, schoonzoon en schoondochter en drie kleinzonen. Zo weet u met wie u te maken heeft als u mij of Gemeentebelangen benaderd. Samen met Albert Vermeulen zit ik, namens Gemeentebelangen in de Gemeenteraad van Best, hebben wij burgerleden Rinie van Alphen tot dec. 21 (gestopt wegens ziekte), Ferry Verhoeven en zijn wij trots op onze achterban. Corona heeft ook bij ons het nodige losgemaakt en we het jammer dat we jullie zo weinig gezien hebben.

Ik ben in het Wilhelminadorp geboren en kom uit een groot gezin. Mijn Vader Ad van Geffen heeft in 1962 op lijst Groffen gestaan, de heer Groffen stierf nog voor hij gekozen werd.  Mijn vader stond tweede en werd daardoor fractievoorzitter. Het Wilhelminadorp had en heeft een speciaal plekje bij Gemeentebelangen, maar qua voorzieningen liep het een stuk achter. Door Gemeentebelangen kwam er onder andere een telefooncel en werden alle achterpaden verhard. In deze tijd kun je jezelf dat niet meer voorstellen, maar in die waren achterpaden gewoon van zand, kun je nagaan als het regende. Echt een rotzooi. Tegenwoordig houden wij ons bezig met het tekort aan voorzieningen in de wijken Wilhelminadorp, Kantonnier, Ooievaarsnest en Batadorp. Daar is bijvoorbeeld geen dokter of apotheek. Gemeentebelangen maakt zich vanaf 2006 hard voor dat daar eerstelijnszorg komt. In de Wig zou dat heel goed passen en anders op een andere plek. Ik heb veel vrijwilligerswerk gedaan m.n. voor de wijk Wilhelminadorp en de stap naar de politiek was een logisch gevolg op alle activiteiten die ik in het verleden gedaan had. Ik wilde me inzetten voor heel Best. Ik ben in 1997 politiek actief geworden, met de bedoeling om in de Gemeenteraad te komen want daar is het te doen en dat was gelukt! In de periode 2002-2006 was ik gemeenteraadslid voor RRG. (Reinders, Rooyakkers, Gemeentebelangen.)

Ons motto is om politiek te bedrijven met beide voeten op de grond. We moeten het samen doen. Gemeentebelangen is gewoon, net als u en ik.

Mag ik op uw stem rekenen op 14,15 of 16 maart 2022.

Het verkiezingsprogramma is natuurlijk onderhevig aan landelijke, maar zeker ook lokale actualiteiten. Gelukkig zijn wij in de gelegenheid hierop in te spelen en kunnen wij dit via onze website en Facebook aan u kenbaar maken. Houd daarvoor onze website in de gaten! Of belt u mij als u vragen heeft over onze actuele standpunten? Dat mag!

Vragen? Bel mij gerust (06) 476 629 55 of mail mij via info@gemeentebelangen-best.nl

Bedankt!

Diana van Weert-van Geffen

Fractievoorzitter en gemeenteraadslid Gemeentebelangen Best

INHOUD

Algemeen     5
Wijken, wonen, infrastructuur en verkeer     7
Welzijn, cultuur, sport en onderwijs     10
Veiligheid     14
Belastingen, financiën en economische zaken   16
   
   
   

HOOFDSTUK 1

ALGEMEEN

Gemeentebelangen Best

Betrouwbaar en Verantwoordelijk 

Verdraagzaam en Zorgzaam

Open en Eerlijk

 Onafhankelijk

 1. ALGEMEEN

Gemeentebelangen Best is een lokale partij die al jarenlang succesvol actief is in de Bestse Politiek. Gemeentebelangen Best staat voor betrouwbaarheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, zorgzaamheid en openheid. Maar ook voor eerlijkheid en onafhankelijkheid. Onze partij is én blijft op alle fronten actief om voor alle inwoners van Best een aantrekkelijke gemeente te zijn en te blijven op meerdere gebieden, zoals welzijn, werken, wonen en recreëren.

PROGRAMMAPUNTEN

 • Wat Gemeentebelangen betreft blijft Best zelfstandig, maar kan regionale samenwerking niet uitgesloten worden. Samenwerking is noodzakelijk zijn om alle taken goed uit te kunnen (blijven) voeren. Er worden immers steeds meer taken overgeheveld van de landelijke overheid naar lokale overheden. Ook taken waarbij we door regionale samenwerking het beste voor Best kunnen bereiken moeten we stimuleren, in welke vorm dan ook.
 • Het vergroten van het vertrouwen in het gemeentebestuur en de gemeentepolitiek. Dit door eerlijke communicatie, inwoners al in het voortraject van plannen te betrekken, in de gelegenheid te stellen mee te denken en daar waar mogelijk hun ideeën om te zetten in actiepunten. Dit dient continu gestimuleerd te worden.

Bij de pilot Wilhelminadorp/Kantonnier gaan we dit extra in de gaten houdenZeg wat je doet en doe wat je zegt, met andere woorden voer uit wat je belooft.

 • Bovenal zijn we net als u en ik, ‘gewone inwoners’, met het gemeenschappelijke belang om goed te zorgen voor zowel onze Bestse leefomgeving als voor elkaar. We moeten het samen doen, de samenleving blijft in ontwikkeling en onze ideale samenleving is immers nooit af.

HOOFDSTUK 2

WIJKEN, WONEN, INFRASTRUCTUUR EN VERKEER

     Gemeentebelangen Best

Alle wijken tellen mee

Betaalbare woningen voor iedereen

Weg met onnodige barrières voor mensen met een beperking

Aanpakken van verkeersonveilige plekken.

 • WIJKEN, WONEN, INFRASTRUCTUUR EN VERKEER

Het centrum van Best heeft een metamorfose ondergaan en is goed opgeknapt. Wij vinden het belangrijk dat alle wijken deze aandacht krijgen. Mooi wonen, uitstekende werkgelegenheid, mooie natuur en ruimte voor ontspanning én recreatie. Best heeft het allemaal! Wij maken ons er sterk voor dat dat ook zo blijft en daar waar het beter kan het ook daadwerkelijk beter wordt. Niet alleen het betaalbaar houden van wonen is daarbij belangrijk, maar zeker ook het aanbod van voorzieningen en het weggenomen van barrières voor mensen met wat voor een beperking dan ook. En ook het blijven stimuleren van ondernemers behoudt onze aandacht.  Waarom zoeken buiten Best als dat niet hoeft?

PROGRAMMAPUNTEN

 1. Streven dat wanneer, door het verdwijnen van de hoogspanningsmasten – draden gaan de grond in – dat in die wijken van Best daar een groene zone als lint in zetten.
 • Gemeentebelangen wil blijvend aandacht voor betaalbare woningen, met name voor jongeren, nieuwkomers en senioren. En wil actief het levensbestendig wonen in Best stimuleren, waardoor de focus ligt op het realiseren van meer duurzame levensloopbestendige woningen.
 • Ook willen wij graag dat er gekeken wordt naar andere woonvormen hier in Best. Kijk b.v. naar het huis van “September”.
 • Zorgen voor een goed woon- en leefklimaat voor arbeidsmigranten die werkzaam zijn in Best. We zijn van mening dat we dit niet voor de regio hoeven te regelen.
 • Er moet een juiste balans zijn tussen inbreiding en uitbreiding. Uitganspunt daarbij is het met voorrang bebouwen van vrije plekken binnen de bebouwde kom. Vanzelfsprekend mag dit niet ten koste gaan van de groenvoorzieningen.
 • Het centrum van Best heeft een metamorfose ondergaan en is goed opgeknapt. Best bevat echter meer wijken die aandacht vragen.
 • In de afgelopen jaren is het centrum is een gezellig verblijfsgebied geworden om te winkelen, te ontspannen en te wonen. Zowel de omgeving van het centrum als het station, moet de verkeersveiligheid blijvend gemonitord worden opdat gerichte bijsturing mogelijk kan worden gemaakt.
 • Het nieuwe huis van Best moet multifunctioneel worden en naast de Zeeman komen. Het oude gemeentehuis afbreken en bv. woningen voor jong en oud evt. onder horeca, dit alles in samenspraak met de inwoners van Best. Met het gemeentelijk monument, daar in overleg met de inwoners iets meedoen.
 • Het stationsgebied: Participatie vinden wij belangrijk en zeker ook bij dit gebied noodzakelijk, het is nu al in volle gang maar daar hebben we met elkaar voorlopig de handen vol aan. Maar ondertussen moet er wel naar de fietsenstalling gekeken worden is echt geen gezicht zo, streven naar verbetering.
 1. Meer aandacht voor verkeersknelpunten in de gehele gemeente Best en ook het stimuleren van concrete oplossingen, die bij de tijd zijn, een programma maken wat flexibel is.
 1. Gemeentebelangen Best streeft ernaar alle winkelgebieden, dus ook buiten het centrum zoals Wilhelminadorp en Heivelden, aantrekkelijk te houden en te laten zijn voor zowel inwoners als ondernemers. 
 1. Wachttijden voor (huur)huisvesting verkorten door maximale inspanning.
 1. De ontwikkelingen in het buitengebied blijven onze exclusieve aandacht houden. De Vleut blijft gewoon de Vleut en in Aarle strijden we tegen realisatie van nieuwe wijken over de Aarleseweg.
 1. Bewoners actief en structureel betrekken bij het woon- en leefklimaat in hun wijk, uiteraard binnen de kaders van Integrale Wijkontwikkeling.
 1. Veel mensen met een beperking krijgen op de een of andere manier te maken met barrières, waardoor zij buitengesloten worden in onze samenleving. In juli 2016 trad het VN-verdrag ‘handicap’ in werking. Het doel van dit verdrag is het bevorderen, beschermen en waarborgen van de mensenrechten van mensen met een beperking. Centrale begrippen in het verdrag zijn inclusie, persoonlijke autonomie en volledige participatie. In het verdrag is aangegeven wat de overheid moet doen om ervoor te zorgen dat de positie van mensen met een beperking verbetert. Wij maken er ons hard voor dat de gemeente hierin haar verantwoordelijkheid neemt, daarbij zelf het goede voorbeeld geeft en de taken uit het verdrag daadwerkelijk op zich neemt. Indien nodig dienen ambtenaren hierin (bij)geschoold te worden.
 1. Alert blijven op de openingstijden van Eindhoven Airport om meer (later/vroeger) geluidsoverlast te voorkomen. Geen uitbreiding van het aantal vliegbewegingen.

Daarnaast opletten voor parkeeroverlast in ons dorp van vakantiegangers die hier in Best kosteloos hun auto parkeren.

HOOFDSTUK 3

ZORG, WELZIJN, CULTUUR,

SPORT EN ONDERWIJS

Gemeentebelangen Best              

  Sociaal centrum in het Wilhelminadorp

   Dementievriendelijke gemeente

    Betaalbare sport voor iedereen

Zelfredzaamheid en participatie voor iedereen

 • WELZIJN, CULTUUR, SPORT EN ONDERWIJS

Gemeentebelangen Best blijft streven naar gelijkheid, gelijke kansen en mogelijkheden voor iedereen. Best is van en voor ons allemaal. Lokale politiek geeft ons juist de ruimte voor het aanbieden van maatwerk. Uiteraard zijn wij gebonden aan wetgeving en regels vanuit de overheid, zowel landelijk, provinciaal als Europees. Naast de vele voordelen die dat biedt, beperkt het ons ook wel eens in mogelijkheden. De landelijke norm doet onze inwoners van Best nogal eens tekort. Natuurlijk is het fijn, dat er vanuit de landelijke politiek en Europa, basisnormen voor eenieder wordt gewaarborgd, maar dat moeten deze ook nageleefd worden. Wij vinden het niet alleen onze taak als lokale politieke partij, om in de gaten te houden of deze basisregels ook daadwerkelijk worden nageleefd, maar zeker ook of deze wenselijk zijn. Met andere woorden: zijn deze regels ook passend voor onze inwoners? Daarom is het zo fijn dat we politiek kunnen bedrijven met beide voeten op de grond. Wij vinden het belangrijk om gewoon tussen de inwoners te staan, mee te doen met lokale activiteiten en vrijwilligerswerk te verrichten. Wij willen niet alleen weten wát er speelt, maar dit ook onze eigen ogen zien. Wij vinden het belangrijk als partij laagdrempelig te zijn naar onze achterban en alle inwoners van Best. Wij willen aanspreekbaar zijn voor iedereen, inwoners en ondernemers. Maar zeker ook zichtbaar zijn voor iedereen. Wij kunnen pas veranderingen proberen aan te brengen als we weten waar mensen problemen bij ondervinden, zich niet begrepen voelen, zich buitengesloten voelen of wat dan ook. Wij horen het graag van u, zodat we daarnaar kunnen kijken én kunnen proberen het verschil te maken. Wij zijn Gemeentebelangen Best, maar bovenal gewone inwoners van Best, net als u!

PROGRAMMAPUNTEN

 1. Gemeentebelangen Best blijft onverminderd streven naar een volwaardig zorg-, en sociaal centrum in het Wilhelminadorp, met name voor inwoners van de wijken Wilhelminadorp, Kantonnier, Ooievaarsnest en Batadorp. Wij vinden dat het gebouw (voorheen De Wig), hier uitermate geschikt voor is.
 • De overgang van AWBZ naar WMO, de Participatiewet en Jeugdzorg is 2014 een feit geworden. Het is van groot belang dat, nu wij bij de uitvoering van onze beleidskaders of het beleid zoals wij gemaakt hebben goed is voor onze inwoner. Wij vinden dat mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, volwaardig mee kunnen (blijven) doen naar maatstaven en normen van de Bestse samenleving. Zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie zijn daarbij van belang. Wij spannen ons maximaal in om te voorkomen dat mensen buiten de boot dreigen te vallen. Maatwerk leveren vinden wij erg belangrijk.
 • Oudere mensen met een bepaalde vorm van dementie, krijgen steeds meer de overhand. Eén op de vier mensen krijgt dementie. Wij vinden dat ons beleid daarop gericht moet zijn, dat zowel de zorgverleners als de mantelzorger extra steun moeten krijgen. Samen met de mensen uit de praktijk dient er beleid gemaakt te worden. Ook vinden wij dat deze mensen zo lang als mogelijk is een zelfstandig leven moeten blijven houden.
 • Gemeente Best moet een dementievriendelijke gemeente blijven. Hiervoor heeft het college in 2014 een convenant getekend en wij moeten daar ons aan blijven committeren.
 • Gemeentebelangen Best wil dat de financiering van de zorg op een goede manier verloopt en wil dat het huidige inkoopbeleid daarop wordt aangepast. Men is nu bezig dit te doen maar het maken van goede afspraken met zorgverleners is hierbij noodzakelijk. Ook dient het aanbod van zorgverleners kritisch bekeken te worden en ieder jaar opnieuw geëvalueerd te worden    
 • Inwoners met een verstandelijke of lichamelijke beperking moeten optimaal kunnen functioneren. Zeker in de trajecten waar de gemeente een verantwoordelijkheid, vanuit haar zorgplicht. Integrale toegankelijkheid moet in alle plannen gewaarborgd worden.
 • Blijvend aandacht voor het opzoeken, signaleren en actief acteren op alle vormen van stille armoede, zeker nu we corona hebben gehad is er nog meer armoede ontstaan Actief mensen benaderen en ondersteunen via de basisvoorzieningen die daarvoor zijn.
 • Stichting Leergeld blijft wat ons betreft een belangrijke partner in het bestrijden van armoede. Het deelnemen aan sport en activiteiten moet voor ieder kind mogelijk zijn. Ook de voorzieningen die nu naar kinderen zijn gegaan b.v. digitaal les krijgen is een goede zaak.
 • Eén huishouden, één contactpersoon en één plan, is nog steeds ons uitgangspunt.  Wij zijn voor behoud van een laagdrempelig Bestwijzer met haar specialistenteam. Daar kan men altijd terecht voor vragen en dat moet zo blijven. De inloopochtenden, zónder afspraak, houdt de drempel laag en dat moet zo blijven. Ook als men samengaat in een gebouw op het Dorpsplein moet deze manier van werken blijven bestaan.
 1. Het is ons streven de sociale structuur ten aanzien van buurthuizen in stand te houden. Hiervoor dient beleid ontwikkeld te worden, met een duidelijk tijdpad. Er moet duidelijkheid komen voor gebruikers van buurtvoorzieningen en gemeenschapshuizen.
 1. Het is belangrijk voor jongeren dat Jongerenwerk duidelijk, herkenbaar en laagdrempelig blijft. Preventie bij de jeugd is een must!!
 1. De multifunctionaliteit van accommodaties zal nog meer moeten worden bevorderd, waarbij naast dagopvang voor kinderen ook dagopvang moet komen voor mensen met een beperking. Het streven is dit op wijkniveau mogelijk te maken.      
 1. Nu de subsidie gekoppeld is aan een kind bij het M.D.O. is het belangrijk dat we dit goed evalueren de kinderziektes van het afgelopen jaar (2021) mogen niet meer voorkomen. Gemeentebelangen vindt dat ieder kind heeft het recht zich te ontplooien, kennis te maken met muziek, dans en/of dramaonderwijs.
 1. Sportaccommodaties dienen betaalbaar te blijven voor gebruikers. Het aantal accommodaties dient in balans te zijn met de behoefte, mede volgens, in overeenstemming met ‘jeugd en bewegen’. Niet uitsluitend vasthouden aan landelijke normen.
 1. Het belang van vrijwilligers blijvend onderschrijven. Niet nog meer onnodige regels vaststellen, maar juist simpel en toegankelijk houden. Desnoods door maatwerk, lokale aanpassingen van de landelijke regels. Zuinig zijn op onze vrijwilligers!!!
 1. Best moet blijven beschikken over een goed aanbod van onderwijs en kinderopvang.
 1. Zowel recreatie-initiatieven ondersteunen ter promotie van Best als ter stimulering van de recreatiemogelijkheden van inwoners.

HOOFDSTUK 4

VEILIGHEID

    Gemeentebelangen Best

Signalen van mensen serieus nemen

Handhaving 30km zones

Nog veiliger winkelcentrum en bedrijventerreinen

 • VEILIGHEID

Gemeentebelangen Best blijft streven naar een veilige gemeente. Veiligheid draagt bij aan een prettig woon- en leefklimaat voor inwoners. Ook daarvoor geldt dat er landelijke regels zijn, waar we ons allemaal aan moeten houden. Maar dat wil niet zeggen dat iedereen dat ook doet. Het heeft veelal te maken met houding en gedrag. En wat voor de een belangrijk is, hoeft dat voor de ander helemaal niet te zijn. Regels worden niet altijd bewust of met opzet overtreden. Soms zijn de regels simpelweg niet voor iedereen even duidelijk. Het aanspreken van mensen op hun ongewenst gedrag, kan bijdragen aan het oplossen van het probleem. We moeten daarin verdraagzaam zijn, maar ook streng handhaven op het moment dat inwoners het echt als een probleem ervaren. Wij als lokale partij horen graag wat u belangrijk vindt!

PROGRAMMAPUNTEN

 1. Inwoners zijn het verlengstuk van de handhaving, de oren en ogen van onze samenleving. Meldingen van overlast en/of geweld dienen serieus en adequaat opgepakt en afgehandeld te worden. Het melden van klachten moet eenvoudig zijn, leiden tot actie maar ook een snelle doorlooptijd te hebben. Niet alleen door het probleem te verhelpen, maar ook door te communiceren over de status van de melding. Terugkoppeling houdt inwoners gemotiveerd om meldingen te maken.   
 • Er dient altijd aandacht voor handhaving te zijn. Vooral voor het handhaven van de maximale snelheid in de 30 km-zones, woonerven, in de omgeving van basisscholen en het fout parkeren en het plaatsen van fietsen (station).
 • Het centrum moet nog veiliger worden voor het winkelend publiek, met name voor kinderen en ouderen. Een probleem de fietsers die overal rijden en soms hoor je ze ook niet. Daarnaast zijn de vrachtauto’s die moeten laden en lossen, de gehele dag door. We moeten hier iets aan doen bv een middenpad voor de fietsers en laad en lostijden.

HOOFDSTUK 5

BELASTINGEN,FINANCIEN, ECONOMISCHE ZAKEN

Gemeentebelangen Best

Geen belastingverhoging

 Blijvend geen tarieven hanteren milieustraat restafval

Geen wildgroei winkels buitengebied

 • BELASTINGEN, FINANCIEN EN ECONOMISCHE ZAKEN

Wonen, welzijn, werken en recreëren hebben de volledige aandacht van Gemeentebelangen Best. Maar zonder ook aandacht te besteden aan de basis, kan er onmogelijk gewerkt worden aan verbetering. Daarom vindt Gemeentebelangen Best het belangrijk te blijven investeren in ondernemend Best. Het houden dan wel verbeteren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat, zijn daarbij uiteraard zeer belangrijk. Een gezond financieel beleid van de gemeente is daarbij eveneens van belang. Het zondermeer alles via belastingen doorrekenen op haar inwoners, vinden wij een te makkelijk afscheidssysteem.

PROGRAMMAPUNTEN

 1. Economisch beleid en facilitering dienen te resulteren in een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor “vitale” ondernemingen in de dienstverlening, industrie, (detail-)handel en agrarische sector.
 • Het huidige afvalbeleid moet grondig geëvalueerd worden. De communicatie kan nog steeds beter ook al doet de wethouder zijn best.
 • Aan de poort van de milieustraat blijvend 4 x per jaar 2 ²m blijven storten
 • Het betaalbaar houden van de ophaalkosten voor gescheiden afval. We willen voor nu geen diftar maar wel onderzoek naar allerlei mogelijkheden om ons afval op een makkelijke goede betaalbare manier kwijt te kunnen.
 • We zetten ons in om de 120 liter kliko voor restafval, een ophaalfrequentie van één keer per vier weken te doen.
 • De vervuiler betaalt en hierin zijn we solidair met elkaar. Zolang we nog aan het contract van nu tot 2028 zijn verbonden
 • Geen belastingverhogingen, waaronder OZB, met uitzondering van inflatiecorrectie.
 • Mensen in de bijstand zoveel mogelijk ontzien en de 120% norm blijvend aanhouden.
 • De gemeente Best moet een structureel sluitende begroting en meerjarenraming nastreven en het beleid hierop afstemmen.
 1. De aanbesteding van projecten en werken, aan bedrijven uit Best stimuleren. De gemeente zou hier een voortrekkersrol in kunnen hebben.
 1. Leegstand van winkels en panden moet worden voorkomen, er moet actief meegedacht worden met ondernemers van winkelcentra. Een wildgroei van winkels met name in het buitengebied moet worden voorkomen.